Podmínky prodeje

O nás

Server Zimni-zajezdy.cz (dále jen „CA“ nebo „Zimni-zajezdy.cz“) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Provozovatelem CA Zimni-zajezdy.cz je GOLD SPORT s.r.o., která vlastní příslušné živnostenské oprávnění pro provoz cestovní agentury pod IČ 01596497. Se všemi cestovními kancelářemi, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze na serveru Zimni-zajezdy.cz, má CA uzavřené platné obchodní smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů, případně má CA uzavřené s cestovními kancelářemi jiné typy smluv, které umožňují zajišťovat prodej zájezdů CK zákazníkům. Server Zimni-zajezdy.cz byl všemi smluvními cestovními kancelářemi informován, že tyto CK mají řádně uzavřeno zákonné pojištění proti úpadku. Doklad o zákonném pojištění CK proti úpadku zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu. Informaci o CK, která pořádá vybraný zájezd, získá zákazník v detailu konkrétního zájezdu v internetovém katalogu nebo se ji dozví v okamžiku, kdy je mu CA zaslán návrh smlouvy o zájezdu.

Objednávka zájezdu

Zákazník (dále v textu rovněž „klient“) si může vybrat libovolné množství zájezdů jednotlivých CK soustředěných v nabídce CA a pomocí rezervačního formuláře nezávazně objednat u CA. Po přijetí této nezávazné objednávky ověří CA u pořádající CK, zda je zájezd volný a v kladném případě provede nezávaznou rezervaci. CA následně informuje zákazníka o době trvání rezervace a celkové kalkulaci zájezdu (pouhé odeslání objednávky nelze považovat ze strany zákazníka za uskutečněnou rezervaci zájezdu). Pro přijetí nezávazné objednávky je bezpodmínečně nutné, aby klient úplně a řádně vyplnil rezervační objednávkový formulář v internetovém obchodě CA. Následným odesláním této internetové objednávky klient zároveň potvrzuje, že všechny údaje v objednávkovém formuláři uvedl pravdivě. CA si vyhrazuje právo odmítnout nebo ponechat zcela bez odpovědi takové objednávky, které neobsahují ze strany klienta správné kontaktní údaje, dále objednávky, jejichž obsah je rozporuplný, případně neúplný. Rovněž si CA vyhrazuje právo odmítnout, resp. ponechat zcela bez odpovědi objednávky, které zákazník zasílá opakovaně nebo když zákazník nereaguje ve stanovené lhůtě na oznámené podmínky rezervace, opětovně neuhradí zálohu, doplatek nebo platbu za zájezd či nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

Rezervace a smlouva o zájezdu

V případě, že klient souhlasí s podmínkami rezervace a kalkulací ceny zájezdu, odešle do CA v souladu s instrukcemi obsaženými ve sdělených podmínkách rezervace údaje nutné pro vyhotovení smlouvy o zájezdu. Po jejím vyhotovení odešle CA smlouvu zákazníkovi k podpisu, a to způsobem dle dohody e-mailem, faxem nebo poštou. Zároveň s návrhem smlouvy obdrží zákazník pokyny k platbě za zájezd, informaci o předání cestovních dokladů a smluvní podmínky i kopii pojistky povinného pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, která je pořadatelem objednaného zájezdu. Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu je zákazník povinen zkontrolovat a případně dle instrukcí doplnit údaje do smlouvy o zájezdu a po jejím podpisu ji neprodleně odeslat poštou zpět do CA. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu klient vyjadřuje souhlas s celým obsahem smlouvy o zájezdu včetně obchodních podmínek cestovní kanceláře, která je pořadatelem objednaného zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu klient rovněž vyjadřuje svůj souhlas s „podmínkami prodeje“ CA. Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti okamžikem jejího potvrzení ze strany zájezd pořádající cestovní kanceláře a následným doručením zákazníkovi. Pokud pořádající CK nepotvrdí rezervaci nebo ve výjimečném případě zruší objednaný zájezd, vrátí CA, respektive CK bez zbytečného odkladu již provedenou platbu za takto zrušený zájezd zpět zákazníkovi. Klient v tomto případě nemá nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé nepotvrzením rezervace nebo zrušením objednaného zájezdu ze strany pořádající CK.

Platba zájezdu

Zákazník je povinen uhradit zálohu nebo doplatek nebo celou cenu zájezdu dle pokynů k platbě, které obdrží od CA společně s návrhem smlouvy o zájezdu. V souladu s těmito pokyny uhradí předmětnou platbu bankovním převodem nebo vložením hotovosti v pokladně banky na účet CA nebo zájezd pořádající CK. Pokyny k platbě, resp. způsoby a termíny plateb jsou vždy závislé na podmínkách CK, která je pořadatelem objednaného zájezdu. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka, a to z jakýchkoli důvodů (např. chybně vyplněným příkazem k platbě, pozdním zadáním příkazu k platbě, pozdním vložením na příslušný účet v bance atd.). Za uskutečněnou platbu v souladu se smlouvou o zájezdu a dle pokynů k platbě za zájezd je považováno připsání předmětné částky na bankovní účet CA nebo CK.

CA nevystavuje žádné doklady o provedených platbách za zájezd. Jako doklad slouží zákazníkovi výpis z účtu, případně doklad o převedení platby na příslušný účet vystavený bankou.

Za závaznou cenu zájezdu je považována vždy ta, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Jestliže dojde při vypracování smlouvy o zájezdu ke zřejmě nesprávnému uvedení ceny zájezdu (nesprávný výpočet, přepsání), platí ta cena, která byla následně stanovena při správném postupu. Toto ujednání platí pro omyl jak ze strany zákazníka tak i CA a druhá strana může žádat o opravu nesprávně vyplněné ceny za zájezd na smlouvě o zájezdu.

Cestovní doklady

Cestovními doklady se v tomto případě rozumí soubor dokumentů, které musí mít zákazník při sobě při vycestování na zájezd. Jsou jimi zpravidla dle typu zájezdu ubytovací poukazy, letenky (klasické nebo elektronické), pokyny pro vlastní průběh zájezdu (informace k ubytovacímu zařízení nebo i místu pobytu, přibližné odjezdové nebo odletové časy atp.), případně i doklady o cestovním pojištění, zakoupil-li jej zákazník spolu se zájezdem u CK nebo CA.

Dle podmínek konkrétní CK obdrží zákazník cestovní doklady od CA nebo přímo pořádající CK zpravidla přibližně týden před začátkem zájezdu nebo těsně před začátkem zájezdu na letišti nebo před vstupem do autobusu. Umožňují-li to podmínky pořádající CK, je přípustné rovněž elektronické předání cestovních dokladů zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, případně jiných elektronických médií. Bez úplného uhrazení ceny zájezdu zákazník neobdrží potřebné cestovní doklady nutné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit. Zákazníkovi v tomto případě nenáleží jakákoliv náhrada za zrušení zájezdu CK a naopak zákazník je povinen uhradit předepsané stornopoplatky dle podmínek pořádající CK.

Storno podmínky

V případě zrušení objednávky zájezdu před uhrazením 1. platby za zájezd (zálohy nebo celé ceny za zájezd) neplatí klient žádné stornopoplatky. Po uhrazení 1. platby za zájezd jsou zákazníkovi účtovány stornopoplatky v souladu se obchodními podmínkami CK, která je pořadatelem zájezdu.

Výjimkou jsou pouze případy, kdy klient nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu za zájezd v dohodnutých termínech (rozhodující je vždy datum připsání platby na účet příjemce, tedy CA nebo CK) nebo zálohu, doplatek příp. celou cenu za zájezd uhradí, avšak nezašle CA dle pokynů v požadovaném termínu zpět podepsanou smlouvu o zájezdu. V takových případech je CA oprávněna účtovat klientovi smluvní pokutu až do výše 100 % ceny zájezdu. Registruje-li dále CA ze strany zákazníka obdobné jednání i při objednávkách dalších zájezdů, je oprávněna klienta odmítnout.

Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je s ohledem na obchodní podmínky poskytovatelů služeb (ubytování, doprava, příp. další služby) nutná úhrada zálohy až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací těchto služeb. V takovém případě je CA oprávněna požadovat od zákazníka na základě instrukcí od pořádající CK zálohu za zájezd v příslušné výši. Okamžikem potvrzení rezervace služeb ze strany jejich poskytovatelů se stává rezervace zájezdu závaznou a v případě zrušení ze strany zákazníka se na ni vztahují stornopoplatky pořádající CK. Pokud je rezervace služeb u jejich poskytovatelů neúspěšná, vrací se zákazníkovi bez zbytečného odkladu celá uhrazená výše zálohy za zájezd.

Reklamace

CA není dle zákona odpovědná za služby poskytnuté pořádající CK, příp. jiným poskytovatelem služeb zákazníkovi a ani není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK, příp. jiného poskytovatele služeb. Klient je povinen uplatnit své reklamační nároky v souladu s obchodními podmínkami (smluvními podmínkami, reklamačním řádem) CK, která je pořadatelem zájezdu.

V případě neuskutečnění zájezdu z důvodu ukončení činnosti pořádající CK (úpadek CK) je zákazník povinen sledovat a řídit se instrukcemi k uplatnění škody příslušné pojišťovny, u které byla ze zákona pořádající cestovní kancelář pojištěna proti úpadku – viz doklad o pojištění proti úpadku CK.

CA poskytuje klientům součinnost v případech reklamací zájezdu nebo úpadku CK zdarma.

Ochrana osobních údajů

Zadané osobní údaje návštěvníků serveru Zimni-zajezdy.cz stejně jako všech zákazníků CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním internetového objednávkového formuláře i následně smlouvy o zájezdu klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu příslušnými právními předpisy. Zákazník, který zájezd objednává, zároveň odesláním internetového objednávkového formuláře i následně smlouvy o zájezdu prohlašuje, že získal příslušný souhlas všech spolucestujících osob, pro které daný zájezd objednává, že CA může zpracovávat a uchovávat i jejich osobní data v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnuté osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním a uchováním slouží pouze pro potřeby CA a pořádající CK.

Informace k výpočtu ceny zájezdu

Ceny zájezdů i všech příplatků jsou na serveru Zimni-zajezdy.cz prezentovány na základě datového přenosu mezi CK a CA a jsou stejné jako při přímém nákupu u CK. Dojde-li však vinou chyby v datovém přenosu k nesprávně prezentované výši ceny zájezdu i příslušných příplatků na serveru Zimni-zajezdy.cz, vyhrazuje si CA právo na úpravu ceny zájezdu i příslušných příplatků dle cen prezentovaných v prodejních materiálech CK.

Následující informace k výpočtu ceny zájezdu jsou platné pro všechny zájezdy na serveru Zimni-zajezdy.cz, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno jinak:

Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují a jsou společně v jedné ubytovací jednotce ubytovány dvě dospělé nebo mladší avšak plně platící osoby. Cena nebo sleva za první dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu dvou plně platících (zpravidla dospělých) osob při jejich společném ubytování s dítětem v jedné ubytovací jednotce (pokoj, studio, apartmá atp.). Dětské ceny nebo slevy platí pro děti, které v den ukončení zájezdu nedovrší uvedený věk. Výpočty cen za dospělou osobu na přistýlce stejně jako za dítě na druhé, případně další přistýlce jsou zasílány klientům na vyžádání stejně tak jako případný příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cena za dítě v doprovodu pouze jedné dospělé osoby. V případě požadavku na sdělení cen a příplatků, které nejsou prezentovány spolu se zájezdem, je nutné toto uvést do poznámky v internetovém objednávkovém formuláři.

Rychlé hledání:

číslo zájezdu:
 

Kontaktujte nás:

 
+420 731 658 046
 
 

O nás

 

Proč s námi

Specialista na zimní zájezdy

Jsme 1. online cestovní agentura specializovaná na prodej zimních zájezdů pro lyžaře. Patříme k největším provozovatelům lyžařských škol v ČR. Velmi dobře rozumíme potřebám a přáním milovníků zimních sportů

S námi do celých Alp i exotických pohoří

Nenabízíme Vám nepřeberné množství zájezdů, ve kterých bychom se možná ani sami neorientovali

Zájezdy také od zahraničních cestovních kanceláří

 

Freeride, freestyle a race kempy

Nabízíme specializované zájezdy jako jsou kempy pro freeridery, freestylisty, sjezdové lyžaře

Od nás dovolená včetně lyžařského vybavení

Jsme schopni kompletně zajistit Vaši zimní dovolenou - od poradenství při výběru zimního vybavení přes prodej až po zajištění pobytu

U nás ušetříte

Cena zájezdu je u nás vždy stejná jako u pořádající CK

Novinky

22.8.2016
Vánoce - 7 nocí v Rakousku již za 2 090 Kč

Lyžování na Vánoce! Rakousko na 7 nocí bez stravy již za 2 090 Kč Švýcarsko na 7 nocí s polopenzí již za 14 590 Kč více »

21.8.2016
Ke každému zájezdu skipas zdarma !

Pouze na www.zimni-zajezdy.cz získáte ke každému zakoupenému zájezdu skipas zdarma na Dachstein West. Tak neváhejte a lyžujte na Dachstein West úplně zadarmo! více »

21.8.2016
Ke každému zájezdu sleva na nákup lyží na www.levnelyze.cz - největšího internetového prodejce lyží v Čechách

Ke každému nákupu získáte dodatečnou slevu ve výši 5 % na nákup lyží na www.levnelyze.cz a www.eski.sk - největšího internetového prodejce lyží v Čechách a na Slovensku. Sleva se vztahuje i na již zle … více »

27.9.2013
Vyhledejte svůj zájezd efektivně

Pouze u nás naleznete skvěle optimalizovaný vyhledávač zájezdů, který garantuje, že již jednou vyhledané středisko obsahuje všechny zájezdy do tohoto střediska, a to od všech cestovních kanceláří, kte … více »

1.9.2010
Race kempy s Austria Racing Camps a Zimni-zajezdy.cz - VIDEO

Podívejte se na profesionálně vedené race kempy Austria Racing Camps. Neváhejte a staňte se profesionálem se Zimni-zajezdy.cz! více »

Archiv novinek

 

Newsletter

Novinky e-mailem od Zimni-zajezdy.cz, Levnelyze.cz a Dachstein West:

 

Nepřehlédněte

 

Partneři 
 
Copyright 2009 ZIMNI-ZAJEZDY.CZ Tel.: +420 731 658 046   |   info@zimni-zajezdy.cz   |   Zimni-zajezdy.cz, P.O.BOX 22, Harrachov 535, 512 46 Harrachov
 
Doporučujeme: Classic Ski School   |   Levné lyže   |   Levné kolo   |   Gold sport
Classic Outdoor   |   Vertical Park   |   Classic Pension   |   INGTOURS Hotels   |   Sportovní areál Harrachov
Časopis Snow   |   Levné bydlení   |   Valutové centrum   |   Harrachov   |   Ubytování Harrachov   |   Pension Schafer
 
 
TOPlist